امین روشن

برف شادی

بیانیه نمایشگاه
اسپری برف شادی عمرش بسیار کوتاه است و از این رو شادی اش از عمرش نمیتواند بلندتر باشد ، احساسات زمانه ما عمری همسان این برف تصنعی دارد وغم انگیز که مدلول های این عواطف را باید خارج از عواطف مان جستجو کنیم ، برساخته هایی که به همه چیز مرتبط ست الا به برانگیختگی های فردی . زیستگاه ما مالامال این مولفه هاست ، یکی از مهمترین هایش نفت ؛ نفت عصر ما به سان  برف شادی است،  ثروتی همراه با شادی های کاذب مدرن که کیفوری اش  یک شبه تمام می شود ، صبح تولد ما ماندیم و تنهایی هامان وانبوهی از مضرات نفت اعم از تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی و به خصوص محیط زیستی . برف مصنوع ، اساسش برلذت ست منتها بر غلیانی ساختگی . ساختگی بودن این لذت ست که دوامش را مشکوک کرده و هژمونی این امر جعلی وقتی با واقعیت ما گره می خورد ابعادی تراژیک پیدا می کند .در نمایش صدساله ی تولد نفت شاهد تحولات اساسی بودیم ، در خودمان در نگاه به خودمان و در تغییراتی که مستقیمن با معاش و زندگی مردمان این جغرافیا گره خورده است.
ویدیو