امین روشن

نشر

"صلح از ته دل هنز" نمایشگاه گروهی - لندن - 1392

کلاه ایمنی، ماهیت آن ایمن نگاه داشتن چیزی است که در زیر آن قرار میگیرد، وعلامت روی کلاه ، کبوتر صلح است کبوتری که با کشین مقیاس و اندازه های آن حد و مرز آن تعریف شده است و در محدودیتی قرار گرفته است. ""کبوتری که با نقوش تاریخی و فرهنگی ایرانی امده است و خود نیز جزیی از نقوش شده است.
کلاه ایمنی صنعتی و کبوتر صلحی که با شکل ریاضی گونه اش یاد آور فضای صنعتی امروز ایران است. ایرانی که با محدودیت توام است و امروز بقای آن نیز به این محدودیتها است.کلاهی که روزگارانیست بر سر پدرانمان بوده است . کلاه ایمنی ای با مارک انگلیسی و با نشان کبوتر صلح محدود شده نشان از محدودیت صنعتی و فرهنگی سرزمین امروز ماست که سالیان سال است این کلاه محدودیت را بر سر میگذاریم و از پدرانمان به ارث رسیده است.

کتاب هنر تهران - 1391


کلکسیون، نمایشاه گروهی حجم، خانه هنرمندان ایران 1392


نمایشگاه سال یک، خانه هنرمندان ایران 1391